I Algemeen

1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij een overeenkomst tot stand gekomen is via Oesterskopen.com en deze optreedt als verkoper jegens een koper.
1.2. Oesterskopen.com is onderdeel van Aquamossel-Triton VOF, KVK nummer 74943480, BTW nummer NL860081540B01 welke is gevestigd en kantoorhoudende te Korringaweg 53 4401 NV Yerseke, Nederland.
1.3. Oesterskopen.com biedt via de website diensten aan betreffende en verkopen en leveren van schaal- en schelpdieren en aanverwante artikelen door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden en de Kaag.
1.4. Eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.5. Wijzigingen in de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen.
1.6. Oesterskopen.com behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

II Begripsbepalingen

2.1 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “koper” wordt daarmee bedoeld een wederpartij van de Oesterskopen.com, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de Website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
2.2 Met de “Website” wordt verwezen naar de door Oesterskopen.com gehouden website met als URL https://www.oesterskopen.com
2.3 Een bestelling bestaat uit de goederen die vermeld staan in de tot stand gekomen overeenkomst.

III. Aanbiedingen en overeenkomst

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven via de Website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Oesterskopen.com is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Oesterskopen.com verzonden. Deze gegevens zijn door Oesterskopen.com ontvangen; of Oesterskopen.com heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Oesterskopen.com herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Oesterskopen.com gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
3.4 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Oesterskopen.com in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Een van de voorwaarden zoals genoemd in 3.3 is dat de koopprijs vooraf verschuldigd is. Zolang niet is betaald zal Oesterskopen.com geen producten leveren. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL of Creditcard.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Oesterskopen.com worden verstrekt via de Website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Oesterskopen.com kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
3.6 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Oesterskopen.com worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.7 Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er bestelkosten in rekening worden gebracht. Deze komen tot uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting
3.8 Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. Oesterskopen.com zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of
e-mailadres. In dit geval kunnen er twee situaties ontstaan; de door het niet kunnen leveren van de goederen zitten er geen producten meer in de levering, op dat moment heeft de koper recht op restitutie van het bedrag van de overeenkomst inclusief bestelkosten. In het tweede geval is gelijk gesteld aan artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden en heeft de koper recht op restitutie van in de overeenkomst genoemde waarde van de ontbrekende goederen.
3.9 Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren.
3.10 Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin geldende bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 3.8.
3.11 De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

IV Levering en levertijd

4.1 De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen.
4.2 De levering wordt gedaan op het adres wat de consument kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer via zijn profiel of de bestelling. Waarbij de bestelling altijd leidend is.
4.2.1 De verantwoordelijkheid om het adres juist en zonder spelfouten op te geven ligt bij de consument. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor een levering aan een fout adres die gedaan is aan de hand van de ingevulde gegevens van de consument.
4.3 De door de consument gekozen bezorgdag en het tijdvak zal door de ondernemer zo goed mogelijk nageleefd worden, met inachtneming van Artikel 3.
4.3.1 De ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor derden die de bezorging van de gekozen bezorgdag niet kunnen naleven.
4.4 Indien een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hier zo spoedig mogelijk bericht over via elektronische weg. De consument heeft hierbij het recht om de bestelling te annuleren en ontbinden en heeft recht op een eventuele terugbetaling van het bestelde product.
4.4.1 Indien ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen en storten op het opgegeven rekeningnummer wat bij de ondernemer bekend is.
4.5 Indien er geen persoon aanwezig is om het pakket aan te nemen zal de bezorger eerst bij de buren aanbellen. Indien deze mogelijkheid ook niet aanwezig is zal de bezorger de consument bellen. Levering zal dan de dag erop plaatsvinden, behalve voor zendingen op vrijdag. Deze leveringen zullen de daaropvolgende dag geleverd worden. Nalevering van vrijdag bestellingen worden alleen nageleverd op de zondag wanneer het afleveradres zich in de Randstad bevindt.
4.6 Onbeheerd een pakket laten leveren is alleen toegestaan bij expliciete vermelding in het opmerkingen veld bij de voormelding van de bestelling via elektronische weg. Een eventuele schriftelijke bevestiging gericht aan Diviande BV is een alternatieve mogelijkheid.
4.6.1 Onbeheerd achterlaten zal geen goedkeuring verkrijgen wanneer de locatie een schuur of huis betreft. Daarbij mag de bezorger ook geen drempel over met zijn vervoer.
4.6.2 Bij geen gehoor gaat de koelbox retour afzender, de kosten van retourverzending zullen bij de consument verhaald worden, tenzij er een redelijke verklaring gegeven kan worden door de consument waaruit onmacht de voornaamste reden blijkt.
4.7 Leveringen worden voorzien van een Track & Trace door PostNL Food. De consument ontvangt een SMS op zijn opgegeven telefoonnummer die hij bij de bestelling geplaatst heeft. Op werkdagen en zaterdag zal deze notificatie verstuurd worden om 9:00, op zondag gebeurd dit om 10:30. Deze notificatie geeft op een duidelijke manier een tijdvak van levering weer.

V Overmacht

5.1 De verkoper is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 5.3. vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien – redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.
5.2 Indien als gevolg van één of meer in artikel 8.3. vermelde oorzaken zich voordoen, zal de verkoper van de koper kunnen verlangen dat de koper kiest tussen een aflevering op een andere dag of annulering van de overeenkomst.
5.3 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van ondermeer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
5.4 Indien door overmacht als bedoeld in artikel 5.3. de levering niet op de gewenste dag kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst.

VI Klachten

6.1 Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via Klantenservice@Oesterskopen.com.nl of via het telefoonnummer 31 (0)113 574200. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Oesterskopen.com zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
6.2 Als de chauffeur nog aanwezig is als het gebrek geconstateerd wordt, dan zal een monster van het product mee teruggenomen worden voor onderzoek.
6.3 De koper is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking van de verkoper te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door de verkoper zal hij in deze periode een afspraak maken op welk tijdstip hij langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek.
6.4 Als de verkoper de klacht gegrond verklaard heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.
6.5 Overige klachten omtrent de dienstverlening van kunnen via het e-mailadres of de telefoon worden gemeld aan Oesterskopen.com. Conform artikel 7 kunnen klachten nooit leiden tot een schadevergoeding.
6.6 Retourzendingen door de koper zijn slechts toegestaan indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

VII Aansprakelijkheid

7.1 Oesterskopen.com is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
7.2 De koper vrijwaart Oesterskopen.com voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.
7.3 Indien de verkoper door de koper aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door de verkoper te betalen schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken.
7.4 De verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper zal leiden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper danwel dat hij bewijst dat de verkoper met het gebrek bekend is geweest en de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

VIII Persoonsgegevens

8.1 Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van hun aanbod beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. Oesterskopen.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is gepubliceerd op de Website.

IX Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.2 De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

XV Geschillen

10.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de Rechtbank Utrecht, zulks met uitzondering van die geschillen welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.
10.2 De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.

Oesterskopen.com
p/a
Aquamossel-Triton VOF
Korringaweg 53
4401 NV Yerseke

NEDERLAND